Garantievoorwaarden

Regeling beperkte garantie voor LED armaturen

Dit document beschrijft de regeling beperkte garantie (‘Garantie’) van de verkooporganisatie van Noxion B.V. (hierna ‘Noxion’ genoemd) met betrekking tot uw (hierna de ‘Koper’ genoemd) aankoop van Noxion LED armaturen binnen Europa vanaf januari 2016.

De regeling is onderworpen aan de hieronder beschreven voorwaarden en onderworpen aan de aangehechte voorwaarden (‘Voorwaarden beperkte garantie’). Noxion is niet verplicht na een bepaalde datum welke Koper dan ook, of toekomstige kopers, in te lichten over eventuele wijzigingen of de niet-toepasselijkheid van deze beperkte garantie met betrekking tot de door haar geleverde producten (hierna de ‘Producten’ genoemd). De hieronder beschreven Garantie is onderworpen aan de beperkingen en andere hierin beschreven voorwaarden en is onderworpen aan de voorwaarden zoals aan dit document gehecht (‘Voorwaarden beperkte garantie’). Deze Garantie heeft alleen betrekking op een verkoopovereenkomst tussen Noxion en de Koper, indien hiernaar is verwezen.

1. Garantieperiode

Met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden beperkte garantie heeft de Koper recht op  garantie gedurende  de toepasselijke periode. Ieder product met een LED-lichtbron heeft op het productblad een garantieaanduiding van minimaal 3 tot 5 jaar. Bij projectregistratie is 7 jaar garantie optioneel. 

2. Speciale voorwaarden

 • De garantieperiode begint op de factuurdatum van Noxion.
 • De garantieperiode is gebaseerd op een brandtijd van max. 4500 uur/jaar. In het geval van meer dan 4.500 uur/jaar wordt de garantieperiode naar rato aangepast.
 • De garantieperiode is gebaseerd op jaar branduren of aantal uren in bedrijf, afhankelijk van welk tijdstip zich het eerst voordoet.
 • Deze garantie heeft alleen betrekking op producten die worden toegepast in overeenstemming met hun ‘beoogd gebruik’ of ‘normaal gebruik’, hetgeen betekent: 
  • Voor armaturen, geïnstalleerd volgens de installatiehandleiding, bijgesloten in de verpakking en beschikbaar online op de website van Noxion, EN
  • De gebruiksomstandigheden zijn in overeenstemming met de informatie op de Producten en de verpakking: EN
  • De omgevingstemperatuur overschrijdt nooit het bereik van de bedrijfstemperatuur, zoals aangegeven op het productblad, bijvoorbeeld -20°C tot +30°C, EN
  • De relatieve vochtigheid overschrijdt nooit 80% RV, of overschrijdt nooit de IP-codering van het Product, indien van toepassing; EN
  • Producten worden niet onderworpen aan meer dan in totaal 50.000 schakelcycli (waarbij een schakelcyclus wordt gedefinieerd als 30 seconden ‘aan’ en 30 seconden ‘uit’) EN
  • De elektrische installatie waarbinnen het Product wordt gebruikt wordt niet blootgesteld aan voltageschommelingen van meer dan +/- 10% van 220V.
 • Storingen als gevolg van basisoorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot onzorgvuldige bedrading of installatie of werking buiten de gespecificeerde grenzen voor gebruik vallen niet onder deze Garantie, en deze Garantie is nietig voor en is niet van toepassing op dit soort storingen als gevolg van basisoorzaken.
 • Ongeschikt gebruik van en keuze voor een dimmer die niet wordt vermeld op de lijst met compatible dimmers maakt deze Garantie ongeldig. Indien lijst niet beschikbaar is, zal hiervoor eerst contact gelegd moeten worden met Noxion. Dimbare Producten dienen te worden gebruikt met een dimmer die staan vermeld op de lijst met compatibele producten die door Noxion aan Klant is verstrekt.
 • De Producten zijn rechtstreeks van een Noxion (verkoop) organisatie gekocht.
 • Er is een bewijs van aankoop van de Producten beschikbaar voor inzage door Noxion.
 • Er wordt een adequate administratie van de werkingshistorie bijgehouden die beschikbaar is voor inzage door Noxion.
 • De koper mag niet afgaan op enige andere informatie of documentatie.

 

Voorwaarden Beperkte garantie

1. Beperkte garantie

Deze garantie geldt uitsluitend voor  verlichtingsproducten voorzien van het merk Noxion (hierna ‘Product’ genoemd) verkocht door Noxion B.V. (hierna ‘Noxion’ genoemd) binnen Europa. De garantie is uitsluitend van toepassing op de partij (hierna ‘Koper’ genoemd) die de producten rechtstreeks van Noxion koopt.

Noxion garandeert dat elk Product vrij is van gebreken in materiaal en productiefouten. De bovenstaande garantie is geldig voor de in de toepasselijke garantieregeling vermelde periode voor de in uw verkoopovereenkomst vermelde Producten. Wanneer een Product niet conform deze garantie werkt, dan zorgt Noxion voor een gratis vervangend exemplaar van het gebrekkige Product met inachtneming van het toepasselijke garantiebeleid en de voorwaarden van de beperkte garantie die hieronder omschreven staan.

2. Voorwaarden

 • De garantie van Noxion is alleen van toepassing voor Koper. Indien een Product dat onder deze garantie valt door Koper wordt geretourneerd in overeenstemming met sectie 3 en binnen de toepasselijke garantieperiode beschreven in de garantieregeling en Noxion bepaalt na onderzoek met zekerheid dat het Product niet aan deze garantie voldoet, zal Noxion, naar eigen keuze, het Product of het defecte onderdeel ervan repareren of vervangen, of de aankoopprijs aan de Koper restitueren.
 • Voor de duidelijkheid, ‘het Product of het defecte onderdeel ervan repareren of vervangen’ omvat geen verwijderings- of herinstallatiewerkzaamheden, kosten of uitgaven waaronder maar niet beperkt tot arbeidskosten of uitgaven. Indien Noxion ervoor kiest het Product te vervangen en dit niet mogelijk is omdat het niet langer in productie of verkijgbaar is, kan Noxion de Koper terugbetalen of het Product vervangen door een vergelijkbaar product (met eventueel kleine afwijkingen in ontwerp en productspecificaties).
 • Geen enkele agent, distributeur of dealer is gemachtigd de garantievoorwaarden namens Noxion te wijzigen, aan te passen of uit te breiden.
 • Deze garantie is alleen van toepassing als het Product correct is bedraad en geïnstalleerd en wordt gebruikt binnen de in de specificaties, toepassingsrichtlijnen, IEC-normen of andere bij de Producten verstrekte documenten aangegeven elektrische waarden, bedrijfsbereik en omgevingsomstandigheden. Als een Product defect wordt bevonden, of niet werkend in overeenstemming met de productspecificaties, dient de Koper Noxion schriftelijk in te lichten.
 • Noxion zal de technische oplossing van problemen faciliteren. Door Noxion verkochte producten van derden worden niet door deze garantie gedekt, behalve voor zover onder punt 5 is aangegeven.
 • Deze garantie is niet van toepassing op schade of tekortkoming in de nakoming als gevolg van overmacht of misbruik, incorrect gebruik, abnormaal gebruik of gebruik in overtreding van een toepasselijke norm, code of gebruiksinstructies, waaronder maar niet beperkt tot, zoals neergelegd in de meest recente veiligheidsbranche- en/of elektrische normen voor de desbetreffende regio(‘s).
 • De garantie is nietig indien door welk persoon dan ook reparaties of aanpassingen, die niet naar behoren door Noxion schriftelijk zijn geautoriseerd, zijn verricht of aangebracht aan het Product. De productiedatum van het Product dient duidelijk leesbaar te zijn. Noxion behoudt zich het recht voor het eindbesluit betreffende de geldigheid van een garantieclaim te nemen.
 • Indien dit door Noxion wordt verzocht, worden niet conforme of gebrekkige Producten eigendom van Noxion zodra deze vervangen zijn.

3. Garantieclaims

Alle genoemde garantieperioden zijn onder beding van toegang door een vertegenwoordiger van Noxion tot het Product of systeem voor controle van eventuele ontoereikendheid. Claims onder de garantie moeten binnen 30 dagen na ontdekking worden gemeld bij en geretourneerd aan het logistiek center van Noxion, zoals vermeld in het retourformulier, te vinden op de website www.noxion.com,   waarbij in elk geval de volgende informatie dient te worden gespecificeerd (aanvullende informatie kan worden opgevraagd):

 • Gegevens van de defecte Producten; en voor Systeemgarantie ook de gegevens van andere gebruikte componenten;
 • Installatiedatum, factuurdatum
 • Gedetailleerde probleembeschrijving, aantal en %, datum en code gebreken;
 • Toepassing, branduren en aantal schakelcycli;
 • Foto’s (en eventueel video’s) van defect Product.

Wanneer een garantieclaim terecht is, betaalt Noxion de transportkosten. Noxion kan Klant kosten in rekening brengen voor geretourneerde Producten die niet defect of ontoereikend worden bevonden, in aanvulling op de hiermee samenhangende transport-, test- en verwerkingskosten.

4. Geen stilzwijgende of andere garanties

 • De in deze garantie opgenomen garanties en genoegdoeningen omvatten de enige door Noxion gegeven garantie met betrekking tot de Producten en worden gegeven in plaats van alle andere garanties, al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, welke garanties hierbij worden afgewezen.
 • Indien Noxion een Product heeft gerepareerd of vervangen gaat uitdrukkelijk geen nieuwe garantieperiode lopen, maar blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing.
 • Deze voorwaarden zetten de gehele aansprakelijkheid en verplichting van Noxion aan Koper uiteen en de uitsluitende en exlusieve genoegdoening van Koper in verband met defecte of ontoereikende, door Noxion aan Koper geleverde Producten, ongeacht of deze schade is gebaseerd op een garantie die niet expliciet wordt vermeld in deze voorwaarden, onrechtmatige daad, contract of andere rechtsleer, zelfs als Noxion is ingelicht over of zich bewust van deze gebreken.

5. Beperking en voorwaarden

Dit is een beperkte garantie, die onder meer uitsluit: installatie, toegang verschaffen tot producten (steigers, liften, etc.), en speciale, incidentele en gevolgschade (zoals inkomsten-/winstderving, schade aan eigendom of andere, hiervoor niet genoemde diverse kosten), en is verder gedefinieerd door de beperkingen en voorwaarden neergelegd in de desbetreffende garantieregeling en deze voorwaarden.

 • Vertegenwoordigers van Noxion krijgen op verzoek toegang tot het defecte Product, systeem of toepassing voor controle van eventuele ontoereikendheid.
 • Noxion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor stroomvoorzieningscondities, waaronder spanningspieken, overspanning/ onderspanning en rimpelstroomregelsystemen die de opgegeven limieten van producten en limieten gedefinieerd in de desbetreffende leveringsnormen overtreffen (bijv. EN 50160-norm).
 • Noxion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten (al dan niet door of van derden) welke zijn gemaakt door Koper zonder dat melding is gemaakt aan Noxion van de defecte Producten en zonder dat Noxion schriftelijk haar toestemming heeft gegeven voor het maken van kosten.
 • Voor producten die Noxion aan de Koper verkoopt, maar die niet voorzien zijn van Noxion’s naam of submerken geeft Noxion geen enkele expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, de garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel; wel zal Noxion desgevraagd de garanties van de fabrikant van het betreffende product aan de Koper ter beschikking stellen, maar uitsluitend voor zover dit door de wet en relevante overeenkomsten is toegestaan.